علی عالی انوری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی معدنتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی معدنصنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی معدنصنعتی امیرکبیر

سوابق اجرایی

مدیرگروه مهندسی معدن 1391-1396

استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی -1393

پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی 1397

ژئوتکنیک، تونلسازی، زمین شناسی مهندسی