مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تحلیل پایداری دیوار آببند بهسازی شده با دوغاب حفاری در حین احداث مطالعه موردی: - سد نهب قزوینهاشمی، عالی انوری، کربلانشریه سد و نیروگاه برق آبی1397/05/10
۲Positive effects of novel nano-zirconia on flexural and compressive strength of Portland cement pasteB Behnia, AAaliAnvari, H Safardoust-Hojaghan, M Salavati-NiasariPolyhedron2020
۳An overview of several techniques employed to overcome squeezing in mechanized tunnels; A case studyA Eftekhari, A AalianvariGeomechanics and Engineering2019
۴Influence of TBM o perational p arameters on o ptimized p enetration r ate in s chistose r ocks, a c ase s tudy: Golab t unnel Lot - 1, IranAalianvari&Eftekhari&RostamiCOMPUT CONCRETE2018-1-1
۵Optimum depth of grout curtain around pumped storage power cavern based on geological conditionsAli AalianvariBulletin of Engineering Geology and the Environment1-12-2014
۶Role of geological structures in seepage from Lar dam reservoirS. Nayeb Asadollah & A. Aalianvari & H. HajialibeigiArabian Journal of Geosciences1-10-2018
۷ارزیابی پتانسیل آلودگی آرسنیک متأثر از فعالیت¬های معدنی در استان کرمان با استفاده از روش کریجینگ شاخصالهام قدیری صوفی-سعید سلطانی محمدی-مهیار یوسفی-علی عالی انوری2017-4-01
۸روش های عددی و تحلیلی در بررسی تاثیر اجرای رینگ تزریق پیرامون تونل در کاهش آب ورودی به آنعلی عالی انوری-مجید مسعودی آرانی2016-4-01
۹پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده سد بختیاریعلی عالی انوری2015-9-01
۱۰بررسی اشکال انحلال سطحی و میزان توسعه آب زیرزمینی در ساختگاه قطعه 4 تونل قمرودوحید جودکی-فرشاد کوهیان افضل-علی عالی انوری-رسول اجل لوئیان-عبدالله سهرابی بیدار0-0-01
۱۱Estimation of water seepage from Azad dam foundation using multivariated geostatistic and comparison with observed flowA AALIANVARI, MS SOLTANI, M MIRIGEOSCIENCES2019
۱۲جانمایی بهینه افقی میان فضاهای بزرگ مقیاس در سنگ های با تناوب سخت و سست-مطالعه موردی فضاهای زیرزمینی نیروگاه تلمبه ذخیره ای آزاد کردستانعلی عالی انوری-سیدمحمد هاشمی جبلینشریه سد و نیروگاه برق آبی2017-5-01
۱۳برآورد فرار آب از پی و تکیه گاه های سد آزاد کردستان با استفاده از روش زمین آماری شاخص چندگانه و مقایسه آن با مقادیر واقعیمیری، عالی انوری،‌سلطانی محمدیفصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین1397
۱۴A discrepancy between observed and predicted NATM tunnel behaviors and updating: a case study of the Sabzkuh tunnelTaromi& Eftekhari& Khademi& AalianvariB ENG GEOL ENVIRON0-0-01
۱۵Combination of engineering geological data and numerical modeling results to classify the tunnel route based on the groundwater seepageAli AalianvariGEOMECHANICS AND ENGINEERING0-0-01
۱۶Estimation of geomechanical parameters of tunnel route using geostatistical methods.Aalianvari& Soltanimohammadi&RahemiGEOMECHANICS AND ENGINEERING0-0-01
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.