برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان بررسی های ساختگاهی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان فیزیک سنگ
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان حفاری مکانیزه
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
عنوان حفرچاه و فضاهای زیرزمینی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ژئو تکنیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی های فنی و اقتصادی در معدن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان خدمات فنی در معادن۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ژئوتکنیک پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ایمنی بهداشت و محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی