علی عمرانی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۰معماریتهران
دکتری۱۳۸۸معماری ـ مرمت شهریعلم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

۱

مدیر مسئول  مجله مطالعات معماری ایران، دانشگاه کاشان با همکاری سایر دانشگاه‌ها، ۱۳۸۹ تاکنون

۲

رییس دانشکده معماری و هنر،‌ دانشگاه کاشان، آبان ۱۳۹۰ ۱۳۹۵

۳

مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش، وزارت راه و شهرسازی، ۱۳۹۸-۱۳۹۹

برگزیده سیزدهمین دوره کتاب سال دانشجویی، ۱۳۸۳، کتاب هنر و معماری اسلامی ایران

استاد نمونه آموزشی، ۱۳۹۰ و 1401، دانشگاه کاشان

پژوهشگر نمونه، ۱۴۰۰، دانشگاه کاشان

عضو هیات تحریریه مجله علمی مطالعات معماری ایران، دانشگاه کاشان، ۱۳۸۹ تاکنون

عضو هیات تحریریه مجله علمی هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی)، دانشگاه تهران، ۱۴۰۱

عضو هیات ممیزه دانشگاه کاشان، ۱۴۰۱

 

 

داوری مجله های علمی

۱

مجله کاشان شناخت، مرکز پژوهشی کاشان شناسی، دانشگاه کاشان

۲

مجله علمی ـ ‌پژوهشی آرمانشهر، مهندسین مشاور آرمانشهر

۳

مجله علمی ـ ‌پژوهشی پژوهش های معماری اسلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران

۴

مجله علمی ـ ‌پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران

۵

مجله علمی ـ ‌پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی

۶

مجله علمی ـ ‌پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ، دانشگاه امام رضا (ع)

۷

مجله علمی ـ ‌پژوهشی مدیریت انرژی، دانشگاه کاشان

نظریه و روش‌های طراحی،‌ کارشناسی ارشد معماری

روش تحقیق،‌ کارشناسی ارشد معماری

طرح معماری یک،‌ کارشناسی ارشد معماری

طرح معماری دو (طراحی معماری در محدوده‌های تاریخی)،‌ کارشناسی ارشد معماری

سیر اندیشه‌های معماری،‌ کارشناسی ارشد معماری

هنر و معماری اسلامی ایران،‌ کارشناسی معماری

مطالعه و شناخت بناها و بافت های تاریخی، کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت

آسیب شناسی بافت های تاریخی، کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت

آشنایی با معماری جهان،‌ کارشناسی معماری

طرح معماری سه،‌ کارشناسی معماری

طرح معماری دو،‌ کارشناسی معماری

طرح معماری چهار،‌ کارشناسی معماری

کارگاه مصالح و ساخت،‌ کارشناسی معماری

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
ماموریت آموزشی
ماموریت آموزشی
ماموریت آموزشی
ماموریت آموزشی
طرح معماری ارشد 2
راهنمایی و مشاوره دانشجو
۱۰-۱۲
ماموریت آموزشی
ماموریت آموزشی
ماموریت آموزشی
ماموریت آموزشی
طرح معماری ارشد 2
راهنمایی و مشاوره دانشجو
۱۲-۱۴
ماموریت آموزشی
ماموریت آموزشی
ماموریت آموزشی
- - -
۱۴-۱۶
ماموریت آموزشی
ماموریت آموزشی
ماموریت آموزشی
-
طرح معماری ارشد 2
-
۱۶-۱۸
ماموریت آموزشی
ماموریت آموزشی
ماموریت آموزشی
-
معماری معاصر 2
-
۱۸-۲۰ - - -
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۲۰-۱۹
مراجعه دانشجویی
-