ابوالفضل رنجبر فردوئی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶مرتع و آبخیزداریدانشگاه مازندران
کارشناسی ارشد۱۳۶۹اکولوژی مرتعدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۷۹رشته بیولوژی کاربردی/ گرایش اکوفیزیولوژی گیاهیگنت
فوق دكتری۱۳۸۱اکوفیزیولوژی گیاهان مناطق خشکگنت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۳

سوابق اجرایی

ب) مدیر گروه منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد

ج) رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

د) معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شهرکرد

ه) معاون دانشجویی دانشگاه شهرکرد

و) رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

ز) معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

 

شامل موضوعات ذیل:

اکولوژی گیاهی

اکولوژی عمومی

مبانی اکولوژی

اکولوژی مرتع

احیاء مناطق خشک و نیمه خشک

اکوفیزیولوژی گیاهی

کلیات اکوسیستم بیابان

منابع طبیعی

مرتعداری

روابط آب،خاک،گیاه و اتمسفر(دوره کارشناسی)

روابط آب،خاک،گیاه و اتمسفر(دوره کارشناسی ارشد)

اکوفیزیولوژی گیاهان مناطق خشک (دوره کارشناسی ارشد)

شناخت اکوسیستم های مناطق بیابانی(دوره کارشناسی ارشد)

اکولوژی خاک (دوره دکتری تخصصی رشته خاکشناسی)

اکوفیزیولوژی گیاهان مناطق خشک (دوره دکتری تخصصی رشته علوم بیابان)

مباحث پیشرفته اکولوژی (دوره دکتری تخصصی رشته علوم بیابان)

سیستم های اکولوژیک (دوره دکتری تخصصی رشته علوم آبخیزداری)

اکوهیدرولوژی (دوره دکتری تخصصی رشته علوم بیابان)

اکولوژی احیاء (دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت و کنترل بیابان)

فیزیک و مدل سازی فرسایش بادی (دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت و کنترل بیابان)

بهره وری آب (دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت و کنترل بیابان)

اکولوژی

اکوفیزیولوژی

دینامیک بیابان

سوابق پژوهشی

عضو هیات تحریریه نشریه اکوهیدرولوژی

سردبیر و مدیر مسئول نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان

برنامه کاری هفتگی

برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل رنجبر                                                                                 گروه آموزشی: بیابان زدایی

دانشکده: منابع طبیعی و علوم زمین                                                                                         تلفن داخلی: 3241

8-9:30

9:30-11

11-12:30

14-15:30

15:30-17

17-18:30

شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

مطالعه و پژوهش

جلسه شورای گروه

مطالعه و پژوهش

زبان تخصصی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

جغرافیای زیستی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مراجعه دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

دینامیک فرسایش بادی

جلسه شورای مجله مهندسی اکوسیستم

جلسه شورای مجله مهندسی اکوسیستم

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

تخریب سرزمین

مطالعه و پژوهش

مراجعه دانشجویی

---

---

---

پنجشنبه

aranjbar@kashanu.ac.ir