علی اصغر رضایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱ریاضیدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۴ریاضیدانشگاه شهید بهشتی تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۰ریاضیدانشگاه شهید بهشتی تهران