برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان برنامه سازی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری مجتمع علوم پایه
منابع

دایتل و دایتل -> دانلود

اسلایدها ->1 و 2

کدهای جدید و قدیم -> دانلود

پروژه -> دانلود

عنوان پایگاه داده
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری مجتمع علوم پایه
فایل پیوست اول Data Base_kashan_3.pptx
طرح درس

پروژه -> دانلود

پروژه بخش دوم -> دانلود

عنوان مدار منطقی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری مجتمع علوم پایه
منابع

اسلاید فصل 1

اسلاید فصل 2

اسلاید فصل 3

اسلاید فصل 4

اسلاید فصل 5

اسلاید فصل 6

اسلاید فصل 7

اسلاید فصل 8

عنوان نظریه محاسبه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری مجتمع علوم