مرتضی اصغری

See:   SPRG.kashanu.ac.ir
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۳۸۴-۳۵۸X

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی شیمیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی شیمی ـ ترموسینتیکعلم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۸۷مهندسی شیمی ـ فرایندهای جداسازیعلم و صنعت ایران