ارتباط بین دانشگاه، علوم انسانی و جامعه

نویسندگاناسداله بابایی فرد,شیوا اقابزرگی زاده
همایشنخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۳-۰۲-۱۵ - ۲۰۲۳-۰۲-۱۵
محل برگزاری همایش1 - کاشان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

انسان در دوران زندگی خود، به دلیل طبیعت زیستی و نیز دارا بودن استعداد نوآوری و یادگیری برای رفع نیازها، ناگزیر از زندگی جمعی بوده است. در پی آن جامعه‌ای پدید می‌آید که دستاوردهایی چون علم و فرهنگ دارد. علوم انسانی یکی از انواع علوم است که از طریق این علم ما می‌توانیم وجوه اجتماعی، فرهنگی و زیستی زندگی انسان را بشناسیم. پژوهش حاضر درصدد دست‌یابی به ارتباط بین علوم انسانی و جامعه است. در این راستا کتاب‌ها، تحقیقات و گزارش‌های مرتبط مطالعه شده و نهایتاّ مطالب گردآوری و توصیف شده و مورد تحلیل قرار گرفت. بنابراین تحقیق حاضر نتایج را از طریق روش کتابخانه‌ای به دست آورده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نهادهایی مانند دانشگاه از طریق سه مقوله‌ی کارکردی می‌توانند ارتباط علم و جامعه را تأمین کنند که عبارت است از: 1. تولید دانش؛ 2. نگهداری دانش؛ 3. انتقال دانش. تأثیرگذاری از طریق رسانه‌ها روش دیگر تأمین این ارتباط است. روابط کارکردی و ارتباط دوسویه‌ی علم و جامعه که به حمایت همدیگر، علاوه بر سازگاری با یکدیگر، نیاز دارند از جمله‌ی دیگر راهکارهایی است که ارائه شده و در نهایت میدان علمی مطرح می‌شود، به عنوان فضایی تعاملی که راهکارها و عملکردهای مربوط به افراد علاقه‌مند به مشارکت را محدود می‌کند و اصولاً تا حدود زیادی بر مبنای سازوکارهای درونی تحول خود، ساختار یافته و دارای میزان زیادی از خودمختاری یا استقلال از محیط بیرونی است.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: جامعه، دانشگاه، علم، علوم انسانی، نوآوری، راهبردهای ارتباط دانشگاه با جامعه.