سید علی بنی طباء

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیزمین شناسی - پترولوژیدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی۱۳۶۴زمین شناسیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۶۸زمین شناسی - پترولوژیدانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمی (گروه مهندسی معدن)رسمی آزمایشیبورسیه دکتری۱۰

سوابق اجرایی

1- مسئول امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان 1374

  1. کارشناس امور فرهنگی جهاد سازندگی کاشان (آ ران و بیدگل) از 1359 تا 1360
  2. کارشناس امور فرهنگی جهاد سازندگی سیستان و بلوچستان از 1361 تا 1362

1- زمین شناسی

2- کانی شناسی

3-سنگ شناسی

4- ژئوشیمی

5- زمین شناسی اقتصادی

  1. کارشناس زمین شناسی مهندسی در شرکت های "آبکاو" و "مهندسی آب و خاک" وابسته به دفتر مرکزی جهاد سازدگی (جهاد کشاورزی فعلی) از سال 1364 تا 1365
  2. کارشناس زمین شناسی مهندسی در طرح شهید ساجدی (رودخانه و سد کرخه) 1366 تا 1367
  3. مهندس ناظر اکتشاف معادن در استان یزد 1370 تا 1375
  4. مهندس ناظر اکتشاف معادن در استان اصفهان 1385 تا 1396

1- زمین شناسی

2- زمین شناسی صحرایی

3- کانی شناسی

4- سنگ شناسی و ژنز سنگ ها (petrology)

5- ژئوشیمی سنگ های آذرین و دگرگونی

6- زمین شناسی اقتصادی