بهنام بازیگران

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸ریاضی محضصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۳ریاضی محض - جبرشهید باهنر کرمان
دکتری۱۳۸۳ریاضی محض - جبرتوپولوژیکدولتی مسکو (لومونوسوف) ، دانشکده : مکانیک-ریاضی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضیعضو هیات علمیرسمی قطعی(تنظیم نشده)۲۳

سوابق اجرایی

معاون گروه ریاضی - معاون پژوهشی دانشکده علوم - معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی - رئیس دانشکده علوم ریاضی

ریاضی پیش دانشگاهی - ریاضی مقدماتی- ریاضی عمومی 1 -ریاضی عمومی 2 -مبانی ریاضی- مبانی ریاضی تکمیلی - آنالیزریاضی 1 -نظریه گراف- هندسه دیفرانسیل موضعی- مبانی ماتریس و جبرخطی- جبرخطی - توپولوژی عمومی توپولوژی2- -نظریه گروه- هندسه منیفلد1- نظریه مشبکه ها- گروههای توپولوژیک حلقه توابع پیوسته- نظریه گروههای مرتب