بهنام بازیگران

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸ریاضی محضصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۳ریاضی محض - جبرشهید باهنر کرمان
دکتری۱۳۸۳ریاضی محض - جبرتوپولوژیکدولتی مسکو (لومونوسوف) ، دانشکده : مکانیک-ریاضی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضیعضو هیات علمیرسمی قطعی(تنظیم نشده)۲۳