بیژن طاهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی معدن-استخراج معدندانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۷فراوری مواد معدنیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۲فراوری مواد معدنیتربیت مدرس تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمیپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

در صورتیکه فعالیت اجرایی دارید قید نمایید

عنوان سمت

میزان سابقه کاری

نوع استخدام

مرتبه

پایه فعلی

نوع همکاری

2- در دانشگاه و یا سایر موسسات:

* نام دانشگاه کاشان

مدیرگروه

شروع 1396

پیمانی

استادیار

1

تمام وقت

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات *

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان فعالیت

نوع فعالیت و همکاری با معاونت پژوهشی

وضعیت همکاری

محل انجام فعالیت

شرکت در بازدیدهای علمی

امور پژوهشی سایر ارگان­ها یا سازمان­ها

عضویت در کمیته­های پژوهشی دانشگاه

ارزیابی فعالیت­های پژوهشی

مسئولیت اجرایی در سایر سازمان­ها و ارگان­ها

سایر فعالیت­های پژوهشی

ادامه دارد

به پایان رسیده

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. شیمی محلول (دکتری)
 2. روشهای تغلیظ و تحلیص محلولهای لیچ (کارشناسی ارشد)
 3. روشهای استحصال فلزات از محلولهای آبی (ترسیب) (کارشناسی ارشد)
 4. اصول طراحی کارخانه‌های فراوری مواد معدنی (کارشناسی ارشد)
 5. هیدرومتالورژی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
 6. شیمی سطح (کارشناسی ارشد)
 7. پدیده های سطحی در فراوری مواد معدنی (کارشناسی ارشد)
 8. فلوتاسیون (کارشناسی)
 9. روش‌های تجزیه مواد معدنی و آزمایشگاه (کارشناسی)
 10. ترمودینامیک (کارشناسی)
 11. مکانیک سیالات (کارشناسی)
 12. آمار و احتمالات مهندسی (کارشناسی)
 13. محاسبات عددی (کارشناسی)

ساعات حضور

ایام هفته

برنامه زمانی

۱۰- ۸

۱۲- ۱۰

۱۴- ۱۲

۱۶- ۱۴

۱۸- ۱۶

۲۰-۱۸

شنبه

مطالعه

مطالعه

نماز و ناهار

شیمی محلول دکتری

مطالعه

روشهای تجزیه مواد معدنی

یکشنبه

ترمودینامیک

امور گروه معدن

جلسه شورای گروه

مطالعه

هیدرومتالورژی ارشد

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

امور گروه معدن

جلسه شورای دانشکده

نماز و ناهار

مراجعه دانشجویان

فلوتاسیون

مطالعه و پژوهش

سه‌شنبه

مطالعه

ترمودینامیک

نماز و ناهار

مراجعه دانشجویان

هیدرومتالورژی ارشد

مطالعه و پژوهش

چهار‌شنبه

جلسه با دانشجویان دکتری

نماز و ناهار

مراجعه دانشجویان

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش