کتب

1. بیژن طاهری، رامین بنی هاشمی، هیدرومتالورژی جدایش عناصر نادر خاکی، انتشارات دانشگاه کاشان و انتشارات سخنوران (1396)