بهزاد سلطانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۰مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی اصفهان
دکتری۱۳۷۵مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی چالمرز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

مدیر پژوهشی دانشگاه کاشان

معاون پژوهشی دانشگاه کاشان

مدیرکل  پژوهشی وزارت علوم

معاون تحقیقات و فناوری و رییس پژوهشگاه سازمان انرژی اتمی

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی

مکانیک محیط پیوسته

مکانیک محیط پیوسته 2 (غیر خطی)

روش اجزائ محدود

روش اجزائ محدود 2 (غیر خطی)

روش های عددی بدون شبکه

 

ساعات حضور

Sunday - Monday - Tuesday