بهزاد سلطانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۰مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی اصفهان
دکتری۱۳۷۵مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی چالمرز - سوئد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

مدیر پژوهشی دانشگاه کاشان

معاون پژوهشی دانشگاه کاشان

مدیرکل  پژوهشی وزارت علوم

معاون تحقیقات و فناوری و رییس پژوهشگاه سازمان انرژی اتمی

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی

مکانیک محیط پیوسته - ارشد

مکانیک محیط پیوسته ۲ (غیر خطی) - دکترا

روش اجزائ محدود - ارشد

روش اجزائ محدود ۲ (غیر خطی) - دکترا

روش های عددی بدون شبکه - دکترا

علم مواد - کارشناسی

کارآفرینی - کارشناسی

 

کارآفرینی - راه اندازی کسب و کار - لیسانس - ارشد

برنامه ریزی استراتژیک - ارشد

سرمایه گذاری خطر پذیر - ارشد

نظام های نوآوری - ارشد - دکترا

مدیریت نوآوری و فناوری - ارشد

 

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
- -
۱۰-۱۲
پژوهش و مطالعه
روش اجزاء محدود 1
روش اجزاء محدود 1
راهنمایی و مشاوره دانشجو
- -
۱۲-۱۴
پژوهش و مطالعه
روش اجزاء محدود 2
روش اجزاء محدود 2
روش اجزاء محدود 2
روش اجزاء محدود 2
کارآفرینی
مبانی کارآفرینی ۱۳-۱۲
- -
۱۴-۱۶
مدیریت و کنترل پروژه
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
- -
۱۶-۱۸
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجویی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
- -
۱۸-۲۰
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
- -