علی دادخواه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۱فرشمیراث فرهنگی( ارزشیابی هنرمندان)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانمربیپیمانیتمام وقت۳

سوابق پژوهشی

چهارمین مسابقه ملی طرح و نقش فرش دستباف ۱۳۹۷

رتبه اول ششمین همایش گره طلایی ۱۳۹۸

رتبه سوم جشنواره هنری باغ گره ۱۳۸۵

رتبه سوم چهارمین جشنواره ملی جلوه های رضوی۱۳۸۸

کارگاه تخصصی اصول طراحی و ترکیب بندی اسلیمی و ختایی در هنرهای ایرانی(موزه فرش ایران)

عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
شناخت نقوش فرش‌های مناطق مختلف ایران
طراحی سنتی2
سبک‌های بافت فرش در مناطق مختلف ایران ۹-۸
-
۱۰-۱۲--
طراحی فرش 4
طراحی سنتی2
--
۱۲-۱۴-
طراحی فرش 2
طراحی فرش 4 ۱۳-۱۲
---
۱۴-۱۶-
طراحی فرش 2
طراحی فرش 4
طراحی سنتی2
--
۱۶-۱۸-
طراحی فرش 2
طراحی فرش 4
طراحی سنتی2
--
۱۸-۲۰-
طراحی فرش 2 ۱۹-۱۸
----