مصطفی داوطلب علیائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴ریاضی کاربردیدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶ریاضی کاربردیدانشگاه خوارزمی
دکترای تخصصی۱۳۹۳ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)دانشگاه خوارزمی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۰-۱۲
معادلات دیفرانسیل
ریاضی عمومی 2
معادلات دیفرانسیل
ریاضی عمومی 2
پژوهش و مطالعه
-
۱۲-۱۴
ریاضی عمومی 2
ریاضی 2
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۴-۱۳
نماز و ناهار ۱۳-۱۲
ریاضی عمومی 2
ریاضی 2
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۴-۱۳
نماز و ناهار ۱۳-۱۲
پژوهش و مطالعه
-
۱۴-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو
ریاضی عمومی 2
جلسات فرهنگی
ریاضی عمومی 2
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
-
۱۸-۲۰------