مصطفی داوطلب علیائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴ریاضی کاربردیدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶ریاضی کاربردیدانشگاه خوارزمی
دکترای تخصصی۱۳۹۳ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)دانشگاه خوارزمی