حسین دهقانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹شیمیکاشان
کارشناسی ارشد۱۳۷۳شیمی معدنیصنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۷۸شیمی معدنیشیراز