ابراهیم حیدری سمیرمی

گروه فیزیک ماده چگال

آزمایشگاه فیزیک محاسباتی

دانشگاه کاشان

داخلی 2809