ابراهیم نعمتی لای

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰----
انتقال جرم
-
۱۰-۱۲------
۱۲-۱۴---
رفتار فازی هیدروکربن‌ها‌
رفتار فازی هیدروکربن‌ها‌
--
۱۴-۱۶----
زبان تخصصی
-
۱۶-۱۸-
انتقال جرم پیشرفته
انتقال جرم پیشرفته
انتقال جرم
انتقال جرم پیشرفته
انتقال جرم پیشرفته
--
۱۸-۲۰--
رفتار فازی هیدروکربن‌ها‌
رفتار فازی هیدروکربن‌ها‌
---