علی فرهادیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریمدیریت صنعتیمازندران
کارشناسی ارشدمدیریت مالیامام صادق (ع)
کارشناسیمدیریت مالیامام صادق (ع)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینیعضو هیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر مرکز نوآوری و تجاری سازی دانشگاه کاشان- ۱۳۹۶

مدیر گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه کاشان-۱۳۹۸

ریاست دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی-۱۴۰۱

اقتصاد خرد-اقتصاد کلان 

اصول حسابداری 

مدیریت مالی 

مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار 

سازمان ها و نهادهای پولی و مالی 

مهندسی مالی و مدیریت ریسک 

پول و ارز و بانکداری 

تجزیه و تحلیل صورت های مالی 

اقتصاد مدیریت 

حسابداری مدیریت 

 

مدیریت مالی و سرمایه گذاری 

تامین مالی 

بودجه 

بازار سرمایه و بورس 

اقتصاد مدیریت 

حسابداری مدیریت 

بازار پول و بانکداری 

بازار بیمه 

حقوق مالی 

سرمایه گذاری خطر پذیر 

مالی اسلامی،اخلاق و احکام کسب و کار 

حسابداری 

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مراجعه دانشجویی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مراجعه دانشجویی
-
۱۰-۱۲
مراجعه دانشجویی
شورای گروه
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
-
۱۲-۱۴
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
شورای برنامه ریزی درسی
مراجعه دانشجویی
-
۱۴-۱۶
مدیریت مالی ۱۵-۱۴
مدیریت ریسک ۱۵-۱۴
شورای دانشگاه
مدیریت مالی 1 از منظر اسلام ۱۵-۱۴
مراجعه دانشجویی
-
۱۶-۱۸
مدیریت پروژه ۱۷-۱۶
شورای دانشکده/پژوهشکده
مدیریت مالی 1 از منظر اسلام ۱۷-۱۶
رفع اشکال دانشجویی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۸-۲۰
پژوهش و مطالعه ۱۹-۱۸
حل تمرین ۱۹-۱۸
پژوهش و مطالعه
رفع اشکال ۱۹-۱۸
--