تحلیل مقایسه‌ای کنشهای گفتاری در چهار شعر از نیما و فروغ

نویسندگانعلیرضا فولادی,معصومه سادات میرجعفری
همایشنهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۱-۰۶-۱۵ - ۲۰۲۱-۰۶-۱۵
محل برگزاری همایش1 - تهران
ارائه به نام دانشگاهانجمن هنری پژوهشهای ایران هسته‌ی مطالعات ادبی
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

پژوهش در زمینه ادبیات با استفاده از نظریات فلسفه زبان، موضوعی است که مورد توجه علاقمندان به نقد ادبی قرار گرفته است. از جمله نظریات کاربردی در این زمینه، نظریه کنش گفتار است که نخست، توسط آستین، مطرح شد و سپس جان راجرز سرل، آن را گسترش داد. بر مبنای نظریه سرل، هر گفتار یک کنش به شمار می آید. در مقاله حاضر کنش گفتار در چهار شعر از دو شاعر، یعنی دو شعر آغازی و شعر پایانی از اشعار دهه ۳۰ نیما یوشیج و دفتر «تولدی دیگر» فروغ فرخزاد به روش تحلیل محتوای ترکیبی مورد مقایسه قرار گرفته است. در این پژوهش بعد از مقوله بندی کنشها و بررسی شعرها این نتیجه حاصل شد که شعر «شب همه شب» نسبت به شعر «قایق» نیما و شعر «تولدی دیگر» نسبت به شعر «آن روزها»ی فروغ فرخزاد، بسیار واقع گرایانه تر و دور از تخیل و توصیف صرف هستند و در مقایسه شعر نیما و فروغ از جهت کنش های گفتار، در شعر هر دو شاعر، کنش های اظهاری و عاطفی بیشترین نمود را دارند و با این حال، در نگاه جنسیتی در هر دو شعر فروغ، کنش عاطفی بیشتر و قوی تری نسبت به دو شعر نیما یافتنی است.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: کنش گفتار، شعر معاصر، نیمایوشیج، فروغ فرخزاذ.