محمد گنجی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰رشته علوم اجتماعی – گرایش تعاوندانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۳رشته علوم اجتماعی – گرایش جامعه شناسیدانشگاه اصفهان
دکتری۱۳۸۷رشته جامعه شناسی – گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایراندانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی - مدیر گروه علوم اجتماعیرسمی قطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

پست سازمانی

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

مدیر انتشارات دانشگاه کاشان

۱۳۸۹

۱۳۹۱

دانشگاه کاشان

معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

۱۳۹۱

۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

۱۳۹۳

۱۳۹۵

دانشگاه کاشان

عضو شورای دانشگاه کاشان

۱۳۹۱

۱۳۹۵

دانشگاه کاشان

دبیر کمیته منتخب ارتقا وترفیع دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

۱۳۹۱

۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

رییس کمیته منتخب ارتقا وترفیع دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

۱۳۹۳

۱۳۹۵

دانشگاه کاشان

عضو کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه علوم انسانی دانشگاه کاشان

۱۳۹۱

۱۳۹۵

دانشگاه کاشان

عضو و رییس شورای فرهنگی دانشکده علوم انسانی

۱۳۹۳

۱۳۹۵

دانشگاه کاشان

عضو شورای انفورماتیک دانشگاه کاشان

۱۳۹۱

۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

عضوشورای پژوهشی دانشگاه کاشان

۱۳۹۱

۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

عضوکارگروه فرهنگی استادان دانشگاه کاشان

۱۳۹۰

۱۳۹۲

دانشگاه کاشان

عضو کارگروه مدیریت دانشگاه کاشان

۱۳۹۴

۱۳۹۶

دانشگاه کاشان

عضو کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه کاشان

۱۳۹۲

۱۳۹۴

دانشگاه کاشان

عضو هیئت مدیره بنیاد کتاب مطهردانشگاه کاشان

۱۳۹۲

۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

عضو هیت مدیره بنیاد نخبگان سعیدی دانشگاه کاشان

۱۳۹۲

۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

عضو شورای نظارت بر دانشگاههای منطقه کاشان

۱۳۹۲

۱۳۹۴

دانشگاه کاشان

عضوکارگروه تخصصی فرهنگی ودانشجویی دانشگاه کاشان

۱۳۹۰

۱۳۹۱

دانشگاه کاشان

استاد مشاور فرهنگی دانشکده علوم انسانی

۱۳۹۲

۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

مدیرگروه علوم اجتماعی

۱۳۹۸

ادامه دارد

دانشگاه کاشان

عضو هیات ممیزه دانشگاه کاشان                  

۱۳۹۸

ادامه دارد

دانشگاه کاشان

عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

۱۳۹۷

ادامه دارد

دانشگاه کاشان

عضوشورای انتشارات دانشگاه کاشان

۱۳۹۱

ادامه دارد

دانشگاه کاشان

عضوکمیته کارآفرینی دانشگاه کاشان

۱۳۹۴

ادامه دارد

دانشگاه کاشان

عضوکارگروه بررسی توانایی های علمی علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

۱۳۸۹

ادامه دارد

دانشگاه کاشان

عنوان

سازمان یا موسسه اهدا کننده

کشور

استاد نمونه آموزشی در سال تحصیلی ۸۹- ۸۸

دانشگاه کاشان

ایران

استاد نمونه آموزشی در سال تحصیلی ۹۲-۹۳

دانشگاه کاشان

ایران

استاد نمونه آموزشی در سال تحصیلی ۹۶-۹۷

دانشگاه کاشان

ایران

انتخاب رساله دکتری به عنوان پایان نامه نمونه دردومین جشنواره آثارپژوهشی شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان

ایران

کسب رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه یزد(معدل ۶۲/۱۷)

دانشگاه یزد

ایران

کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان(معدل۲۲/۱۸)

دانشگاه اصفهان

ایران

کسب رتبه اول دوره دکتری دانشگاه اصفهان(معدل۳۵/۱۹)

دانشگاه اصفهان

ایران

پژوهشگر برگزیده شهر کاشان در حوزه مدیریت شهری

شورای شهر کاشان

ایران

 • روش تحقیق کمی، روش تحقیق کیفی، روش تحقیق تلفیقی
 • بررسی مسائل اجتماعی ایران
 • جامعه شناسی احساسات (جامعه شناسی شادی)
 • جامعه شناسی پزشکی
 • جامعه شناسی شهری
 • روان شناسی اجتماعی

دروس تدریس‌شده

 
   
 • روش تحقیق نظری
 • روش تحقیق کمی
 • کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
 • روان شناسی اجتماعی
 • جامعه شناسی شهری
 • جامعه شناسی پزشکی
 • جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -