اهل بیت وزمینه پیدایی علم کلام

نویسندگانمحسن قاسم پور
همایشاهل بیت وتولید علم
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۱۱-۲
محل برگزاری همایششیراز
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

رسیده از معصومین در باره موضوعات بنیادینی نظیر توحید ، نبوت ، معجزه قرآن ،اصل امامت ،قضا ، قدر ، جبر واختیار و.. گویای این حقیقت است که آنان در جهت عمده ترین مسائلی که فکر واندیشه انسانی را به اهم مسائل معطوف داشته است . وفتح بابی را در جهت بستر سازی وتولید دانش های اسلامی را موجب شده است