شهید مطهری و خدمات متقابل اسلام و ایران

نویسندگانمحسن قاسم پور
همایشنقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و ‏جهان عرب
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷
محل برگزاری همایشکاشان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله