واکاوی مفهوم بحران در گفتمان قرآنی

نویسندگانحسین محمدی سیرت-محسن قاسم پور
تاریخ انتشار۲۰۱۵-۱۰-۰۱
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نمایه نشریهISC ,SID
چکیده مقالهبحران اجتماعی مفهومی امروزین است که در ادبیات غلوم اجتماعی معاصر تولید گردیده ونمی توان معادل عینی برای مفهوم بحران در قرآن کریم یافت. از این رو به منظور دستیابی به تعریف قرآنی از آن مفاهیم قرآنی معادل بحران را یافته ودر یک پویش تحلیلی واژگان مرتبط را تحلیل نموده ایم. روش انتخاب وا ژگان قرآن را براساس دو ملاک است. حوزه معنایی مشابه ومصادیق خارجی مشترک . این روش نوعی نگاه معنا شناسانه ایزوتسویی به منظور فهم مفاهیم قرآن کریم است. دوازده واژه استخراج گردیده وسپس در تحلیلی مفهومی ُ مفهوم متعارف بحران اجتماعی مقایسه ودر قالب نسبت های منطقی چهار گانه بیان می شود.