مفهوم شناسی تربیتی همنشینی برخی ازاسماء الهی در قرآن

نویسندگانمحسن قاسم پور-مهدی مطیع-پیمان کمالوند
تاریخ انتشار۲۰۱۶-۵-۰۱
نوع نشریهچاپی
چکیده مقالهتأمل در مفهوم اسماء الهی و اوصاف پروردگار از مباحث شایسته توجه در حوزه تربیت اسلامی است. خداوند در قرآن همواره از خود با اسماء حسنی یاد کرده و طبعاً معرفت به این اسماء باب جدیدی از تجلّی جلوه های ازلی حق تعالی را در برابر انسان می گشاید .تأمل در آیات وحیانی قرآن حاکی از گونه های متفاوت کاربرد اسماء الله است از جمله این ساختارها هم نشینی و تأثیر و تأثر اسماء الهی بر یکدیگر است. این مقاله پژوهشی است پیرامون دریافت حکمت های تربیتی نهفته در چینش این اسماء که به صورت دوگانه یاچندگانه در قرآن یافت می گرد