بررسی تطبیقی آرای کلامی تفاسیر روض الجنان ومفاتیح الغیب

نویسندگانمحسن قاسم پور-پیمان کمالوند
تاریخ انتشار۲۰۱۶-۸-۰۱
چکیده مقالهقرآن به عنوان مهمترین منبع شناخت معارف و احکام دین اسلام همواره مورداندیشمندان و مفسران اسلامی بوده است توجه بوده و تلاش های بسیاری را در راه تبین و تفسیر این کتاب آسمانی بکار گرفته اند. از جمله این تلاش ها می توان به دو تفسیر روض الجنان و مفاتیح الغیب اشاره کرد تفسیر روض الجنان ابوالفتوح رازی از تفاسیر بزرگ قرآن به زبان فارسی است که تالیف آن بین سال های 510 تا 556 هـ.ق تخمین زده می شود. مقارن با همین زمان یا کمی پس از آن امام فخررازی (م606 هـ.ق) فیلسوف و متکلم نام آور اشعری با تالیف تفسیر مفاتیح الغیب به طرح آرای کلامی اشاعره و دفاع از آنها برخاسته، این تقارن به گونه ایست که برخی پنداشته اند وی این تفسیر را براساس تفسیر ابوالفتوح بنا نهاده است. این پزوهش توصیفی تحلیلی به روش کتابخانه ای در صدد است تا به بررسی و تحلیل تطبیقی برخی ازمهمترین آراء کلامی این دو مفسر وتبیین موارد اشتراک و افتراق دیدگاه های ایشان پرداخته و عقاید هر کدام را در ذیل آن موضوعات بیان نماید