بررسی دیدگاه الیور لیمن در باره سنت ونقش آن در تفسیر

نویسندگانمحسن قاسم پور-رقیه بیرامی
تاریخ انتشار۲۰۱۶-۸-۰۱
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نمایه نشریهISC ,SID
چکیده مقالهنوشتار حاضر به معرفی مقاله سنت ونقش آن در تفسیر به قلم پروفسور الیور لیمن سر ویراستار کتاب قرآن : یک دایره المعارف می پردازد. نویسنده مقاله برای سنت در تفسیر قران کاربردهایی از جمله منبع قانون گذاری بودن ، تفسیر مبهمات قرآن ، بسط آنچه به صورت خلاصه در قرآن آمده ، محدود کردن قوانین واحکام عمومی شرح وتبیین آنچه در قرآن به صورت کلی آمده وذکر تفاصیل مورد نیاز در به کار گیری حکم اسلامی را ذکر کرده وذیل هر مورد آیات وروایات تفسیری آنها را آورده است