مطالعه تطبیقی روش شناسی تفاسیر موضوعی « موضوع محور» و مکتب اثبات گرایی

نویسندگانمحسن قاسم پور-مریم نظربیگی
تاریخ انتشار۲۰۱۷-۵-۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نمایه نشریهISC ,SID
چکیده مقالهبررسی رو ششناسی تفسیر موضوعی، نقش بسزایی در تعیین اقسام آن دارد. این پرسش که تفسیر موضوعی در بررسی تطبیقی با چه رو ششناس یهایی قرار م یگیرد و بر مبنای آن دارای چه ویژگ یهایی است، محور این پژوهش قرارگرفته است. بر این اساس، نوعی از تفسیر موضوعی قرآ نکه در آن مفسران، آیات مربوط به یک موضوع را گردآوری و دیدگاه قرآن نامیده شده و به لحاظ رو ششناختی با « موضوع محور » درباره آن را ارائه م ینمایند، تفسیر یکی از مکاتب علوم انسانی به نام مکتب اثبا تگرایی، مورد بررسی تطبیقی قرارگرفته و وجوه اختلاف و اشتراک آ نها آشکارشده است. این پژوهش به شیوه توصیفی -تحلیلی در تفاسیر موضوع محور را در تطبیق با مکتب « دیدگاه قرآنی » م یکوشد تا ویژگ یهای قرآن کریم، از جهت مبانی « موضوع محور » اثبا تگرایی معرفی نماید. اثبا تگرایان و مفسران مهمی مانند معناداری گزار ههای دینی، واق عنمایی زبان قرآن و قلمرو واقع با یکدیگر اختلاف دارند. از سوی دیگر بر اساس ظرفیتهای رو ششناختی مکتب اثبا تگرایی و جایگاه م یباید دارای ،« نظریه قرآنی »، در آن، دیدگاه قرآنی مبتنی بر تفاسیر موضوع محور « نظریه » ویژگیهای مهمی مانند: ابتناء بر آیات محکم، تبیین روابط علی و معلولی مبتنی بر اصول عقلی، جها نشمولی و قابلیت انتقال بین الاذهانی باشد.