مفهوم شناسی تربیتی هم نشینی برخی از اسمای الهی در قرآن

نویسندگانمحسن قاسم پور-مهدی مطیع-پیمان کمالوند
تاریخ انتشار۲۰۱۷-۵-۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نمایه نشریهSID
چکیده مقالهتأمل در مفهوم اسمای الهی و اوصاف پروردگار از مباحث درخثور توجث در حثوز ة تربیت اسلامی است. خداوند در قرآن همواره از خود با اسمای حسثیی اثاد دثرده و طبعاً معرفت ب اان اسما باب جدادی از تجلی جلوه های ازلی حق تعالی را در برابثر انسان می گشااد. در اهمیت بح از صفات و اسمای الهی همثین بث دث از داربثاز عالمان مسلمان از عارفان و فیلسوفان گرفت تا مفسثران و متللمثان بث ااثن مو ثو توج واژه ای درده و آثاری را رقم زده اند . تأمثل در آاثات وحیثانی قثرآن حثادی از گون های متفاوت داربرد اسمای الله است؛ از جملة اان ساختارها هم نشییی و تثأثیر و تأثر اسمای الهی در اک داگر است. امروزه بررسی واژگان و عبثارت قرآنثی از میظثر معیاشیاختی و ب شیوه هثای متعثارف و بث داررفتث بثین معیاشیاسثان برجسثت مانیثد اازوتسوالی از محورهای مهم در حوزة تحقیقات قرآن شیاسی محسوب می شود؛ و بر اان اساس اان مقال پژوهش و جستاری است بث رو توصثیفی و تحلیلثی دربثارة برخی اسما و صفات الهی و دراافت حلمت های تربیتی نهفت در چییش اان اسما د ب صورت دوگان اا چیدگان در قرآن آمده است. توج ب چیین محورهاای ب واژه مثا را در فهم و ب دارگیری مؤلف های مهم در فرااید تربیثت انسثاند در جااگثاه جانشثین خدا روی زمیند ااری خواهد درد.