آراء معتزله در مطالعه تطبیقی بین گرایش تفسیری طوسی وطبرسی

نویسندگانمحسن قاسم پور-سمیه مسعودی نیا
تاریخ انتشار۲۰۱۷-۸-۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نمایه نشریهISC ,SID
چکیده مقالهشیخ طوسی در تفسیر تبیان به مثابه متکلمی بزرگ وتحت تاثیر اساتید برجسته ای مانند شیخ مفید وسید مرتضی وارد مباحث عقلی کلامی شده است. میاحث کلامی در تفسیر تبیان برجسته است. این موضوع بیانگر جایگاه کلامی شیخ طوسی است.