صورت بندی مفهوم محبت در سنت تفسیر عرفانی با تاکید بر دیدگاه فیض کاشانی،‏

نویسندگانمحسن قاسم پور - پروین شناسوند
نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
شماره سریال۷
شماره مجلد۲
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران