شمول منابع نقلی دینی در قلمرو نیازهای بشری

نویسندگانمحسن قاسم پور
نشریهپژوهش دینی
شماره مجلد۲۵
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران