محمدرضا غیاثیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴نقاشیهنر تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۷نقاشیهنر تهران
دکتری۱۳۹۴هنر اسلامیبامبرگ - آلمان

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان (بهمن 1402 تاکنون)؛
  • مدیر گروه صنایع دستی دانشگاه کاشان (دی ۹۷ - فروردین 1403
  • معاون پژوهشی مرکز پژوهشی کاشان شناسی، دانشگاه کاشان (خرداد ۹۷ - خرداد ۹۹)؛
  • مدیر اجرایی موسسه مطالعات پیشرفته سعیدی (SIAS) (بهمن ۹۸ - شهریور ۱۴۰۰)؛
  • عضو کمیته بین الملل دانشگاه کاشان (آذر ۹۶ - دی ۹۹)؛
  • رابط بین الملل دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان (دی ۹۹ - 1402)؛
  • عضو انجمن مطالعات شرق شناسی بامبرگ (BaGOS)، آلمان؛
  • عضو شورای هنری شهرداری کاشان (۱۳۹۸-۱۴۰۰).

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
کارگاه حجم‌سازی
-
مبانی هنرهای تجسمی 1
مطالعات تطبیقی هنر اسلامی
مبانی هنرهای تجسمی 2
-
۱۰-۱۲
کارگاه حجم‌سازی
-
مبانی هنرهای تجسمی 1
تاریخ تطبیقی هنر اسلامی
مبانی هنرهای تجسمی 2
-
۱۲-۱۴
کارگاه حجم‌سازی
-
شورای دانشکده/پژوهشکده
تاریخ تطبیقی هنر اسلامی ۱۳-۱۲
مشاوره دانشجویی (با وقت قبلی) ۱۴-۱۳
گاه‌نگاری هنر اسلامی
-
۱۴-۱۶
پژوهش و مطالعه
-
جلسات
مشاوره دانشجویی (با وقت قبلی)
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸
پژوهش و مطالعه
-
مشاوره دانشجویی (با وقت قبلی)
مشاوره دانشجویی (با وقت قبلی)
پژوهش و مطالعه
-
۱۸-۲۰
پژوهش و مطالعه
-
مشاوره دانشجویی (با وقت قبلی)
مشاوره دانشجویی (با وقت قبلی)
پژوهش و مطالعه
-