محمدرضا غیاثیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴نقاشیهنر تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۷نقاشیهنر تهران
دکتری۱۳۹۴هنر اسلامیبامبرگ - آلمان

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه صنایع دستی دانشگاه کاشان (دی ۹۷ تاکنون)؛
  • معاون پژوهشی مرکز پژوهشی کاشان شناسی، دانشگاه کاشان (خرداد ۹۷ - خرداد ۹۹)؛
  • مدیر اجرایی موسسه مطالعات پیشرفته سعیدی (SIAS) (بهمن ۹۸ - شهریور ۱۴۰۰)؛
  • عضو کمیته بین الملل دانشگاه کاشان (آذر ۹۶ - دی ۹۹)؛
  • رابط بین الملل دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان (دی ۹۹ تاکنون)؛
  • عضو انجمن مطالعات شرق شناسی بامبرگ (BaGOS)، آلمان؛
  • عضو شورای هنری شهرداری کاشان (۱۳۹۸-۱۴۰۰).

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
مبانی هنرهای تجسمی 1
---
۱۰-۱۲--
مبانی هنرهای تجسمی 1
تاریخ تطبیقی هنر اسلامی ۱۱-۱۰
--
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶
مبانی هنرهای تجسمی 2
--
طراحی در هنرهای اسلامی ۱۵-۱۴
ادبیات و نقاشی در ایران ۱۵-۱۴
-
۱۶-۱۸
مبانی هنرهای تجسمی 2
--
هنر و تمدن ایران (قبل و بعد از اسلام) ۱۷-۱۶
--
۱۸-۲۰------