سعید قماشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴حقوقمفید
کارشناسی ارشد۱۳۷۸حقوق جزا و جرم شناسیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۸حقوق جزا و فقهشهید مطهری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانسگاه کاشانهییت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

حقوق کیفری و عمومی

جرم شناسی

متون فقه

حقوق کیفری اختصاصی

حقوق

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -