حمید قربانی

 برای آگاهی از سرفصل درس‌های نیمسال جاری، پیوند‌های زیر را ملاحظه کنید.

کنترل کیفیت آماری

مرجع: کتاب کنترل کیفیت آماری، تالیف مونتگومری، ترجمه دکتر نورالسنا

 آمار کاربردی در گردشگری

مرجع: کتاب آمار مقدماتی، تالیف ووناکات،  ترجمه دکتر محمدرضا مشکانی

رگرسیون ۱

مرجع: کتاب مقدمه‌ای بر تحلیل رگرسیون خطی، تالیف مونتگومری، ترجمه دکتر اسمعیل‌زاده

رگرسیون ۲

مرجع: کتاب مقدمه‌ای بر تحلیل رگرسیون خطی، تالیف مونتگومری، ترجمه دکتر اسمعیل‌زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷آماردانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۹آماردانشگاه شهید بهشتی
دکتری۱۳۸۳آماردانشگاه صنعتی فرایبرگ آلمان

سوابق اجرایی

مدیر گروه آمار  ۱۳۹۴-۱۳۹۱

تحلیل داده های مکان وابسته (فضایی) یا زمان وابسته (زمانی) یا زمان-مکان وابسته، هندسه تصادفی، نرم افزار R
 

-استاد مشاور فرهنگی دانشگاه کاشان (۹۲ تا ۹۵)

- عضویت در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه آمار (۹۱ تا ۹۸)‌

-سرپرست تیم دانشجویی آمار دانشگاه صنعتی اصفهان (کسب رتبه اول کشوری)

-داوری مجله علوم آماری ایران

-داوری مجله علوم دانشگاه تهران

 

چند متغیره پیوسته، سری های زمانی کاربردی، فرایندهای تصادفی، رگرسیون،  آمار ریاضی۱ و۲،   ناپارامتری، روشهای آماری، احتمال ۱ و ۲ و مبانی احتمال،‌  محاسبات آماری،

آمار و احتمال مهندسی، آمار مهندسی

آمار پیشرفته هیدرولوژی (دکتری)، روشهای تحلیل آماری پیشرفته و نرم افزارهای متناسب آن (دکتری)، آمار پیشرفته برای نساجی (ارشد)،  آمار پیشرفته برای  منابع طبیعی (ارشد)

سوابق پژوهشی

اولین سمینار دانشجویی آمار  ایران دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۸

انجمن آمار ایران  از ۱۳۷۶

برنامه کاری هفتگی

دکتر حمید قربانی                              گروه آمار                              برنامه هفتگی نیمسال دوم 1402-1401

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

رگرسیون ۲

رفع اشکال

 

مطالعه

یکشنبه

رگرسیون ۱

رفع اشکال

 

رفع اشکال

   

کنترل کیفیت آماری

مطالعه

دوشنبه

رفع اشکال

 

آمار دانشکده منابع طبیعی

رگرسیون ۲

رفع اشکال

 

مطالعه

سه شنبه

رگرسیون ۱

رفع اشکال

 

رفع اشکال

 

کنترل کیفیت 

چهارشنبه