حمید قربانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷آماردانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۹آماردانشگاه شهید بهشتی
دکتری۱۳۸۳آماردانشگاه صنعتی فرایبرگ آلمان

سوابق اجرایی

مدیر گروه آمار  ۱۳۹۴-۱۳۹۱

PhD scholarship from the "Deutsche Forschungsgemeinschaft" (German Research Foundation, the most famous academic foundation institution in Germany)

  رتبه چهارم کنکور کارشناسی ارشد آمار، گرایش آمار ریاضی ۱۳۷۷

  رتبه اول هشتمین  مسابقات تیمی دانشجویی آمار کشور (سرپرست تیم دانشگاه صنعتی اصفهان)

  رتبه اول ورودی های سال ۱۳۷۳ آمار دانشگاه اصفهان

  رتبه ممتاز اولین دوره مسابقات اردیبهشتگان در سطح کشور (مجری انجمن آمار ایران)

 

  

تحلیل داده های مکان وابسته (فضایی) یا زمان وابسته (زمانی) یا زمان-مکان وابسته، هندسه تصادفی، نرم افزار R
 

-استاد مشاور فرهنگی دانشگاه کاشان (۹۲ تا ۹۵)

-عضویت کارگروه بررسی توانایی علمی گروه آمار (91 تا ۹۸)

-سرپرست تیم دانشجویی آمار دانشگاه صنعتی اصفهان (کسب رتبه اول کشوری)

-داوری مجله علوم آماری ایران

-داوری مجله علوم دانشگاه تهران

 

چند متغیره پیوسته، سری های زمانی کاربردی، فرایندهای تصادفی، رگرسیون،  آمار ریاضی1 و۲،   ناپارامتری، روشهای آماری، احتمال ۱ و ۲ و مبانی احتمال،‌  محاسبات آماری،

آمار و احتمال مهندسی، آمار مهندسی

آمار پیشرفته هیدرولوژی (دکتری)، روشهای تحلیل آماری پیشرفته و نرم افزارهای متناسب آن (دکتری)، آمار پیشرفته برای نساجی (ارشد)،  آمار پیشرفته برای  منابع طبیعی (ارشد)

سوابق پژوهشی

اولین سمینار دانشجویی آمار  ایران دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۸

انجمن آمار ایران  از ۱۳۷۶