سلمان گلی بیدگلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی کامپیوتر- نرم افزاردانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم هادانشگاه اصفهان
دکتری۱۳۹۶مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم هادانشگاه اصفهان

ساعات حضور

۱۴-۱۶

۱۲-۱۴

۱۰-۱۲

۸-۱۰

 

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

راهنمایی- باهماهنگی قبلی

تحقیق و پژوهش

شنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

راهنمایی- باهماهنگی قبلی

تحقیق و پژوهش

یکشنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

راهنمایی- باهماهنگی قبلی

تحقیق و پژوهش

دوشنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

راهنمایی- باهماهنگی قبلی

تحقیق و پژوهش

سه شنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

راهنمایی- باهماهنگی قبلی

تحقیق و پژوهش

چهارشنبه

از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ الی ۱۳۹۶/۱۱/۱۶