فرانک گودرزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸آمارعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۸۰آمار ریاضیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۶آمار-نظریه احتمالفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

مدیر گروه آمار از  ۱۷ بهمن سال ۱۳۹۸ تا کنون

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
فرایندهای تصادفی
فرایندهای تصادفی 1
--
۱۰-۱۲
پژوهش و مطالعه
حل تمرین
آمار کاربردی در گردشگری
مراجعه دانشجویی
--
۱۲-۱۴-
مبانی احتمال
-
حل تمرین
--
۱۴-۱۶
فرایندهای تصادفی
فرایندهای تصادفی 1
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
--
۱۶-۱۸
مبانی احتمال
پژوهش و مطالعه
حل تمرین
---
۱۸-۲۰
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
---