کرانهایی برای اندازه های عدم حتمیت بر اساس نامساوی هاردی

نویسندگانفرانک گودرزی
همایشپنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۲-۰۹-۰۵ - ۲۰۲۲-۰۹-۰۸
محل برگزاری همایش1 - بهشهر
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه علم و فناوری مازندران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در این مقاله کرانهای بالایی برای اکستروپی و اکستروپی باقیمانده تجمعی بر اساس نامساوی هاردی ارائه می دهیم. همچنین کران بالایی برای اکستروپی باقیمانده تعمیم یافته موزون حاصل می شود. علاوه بر این کران بالایی برای آنتروپی تسالیس باقیمانده تجمعی موزون از مرتبه βبرای سیستم سری به دست می آوریم

کلید واژه ها: نابرابری هاردی، نابرابری پولیا ناپ، اکستروپی، آنتروپی تسالیس باقیمانده تجمعی موزون .