مجید حاجتی پور

برنامه کاری هفتگی

 برنامه حضور در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ساعت

ایام‌هفته

۹:۳۰- ۸

۱۱- ۹:۳۰

۱۲:۳۰ ۱۱

۱۴-۱۲:۳۰

۱۵:۳۰ ۱۴

۱۷-۱۵:۳۰

شنبه

مراجعه دانشجو با وقت قبلی

کنترل خطی

یکشنبه

 مراجعه دانشجو با وقت قبلی

کنترل غیرخطی

دوشنبه

 مراجعه دانشجو

کنترل تطبیقی

کنترل خطی

سه‌شنبه

کنترل تطبیقی

مراجعه دانشجو با وقت قبلی

کنترل غیرخطی

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علاوه بر ساعات درج شده جهت حضور در دانشگاه، معمولا کلاسهای تدریس درس در دانشگاه حضور دارم. لذا دانشجویان عزیز جهت ملاقات حضوری،  از قبل با بنده هماهنگ کنند.                                                            Email: Hajatipour@kashanu.ac.ir  

 

  •  دانشجویان می توانند در زمان ساعات حضور درخواستها و مطالب خود را مطرح نمایند.