سید عبدالمهدی هاشمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴مهندسی مکانیک- حرارت و سیالاتصنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۲مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۱

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی مکانیک   ۸۵-۸۶

مدیر فرهنگی دانشگاه   ۸۶-۸۷

معاون فرهنگی دانشگاه  ۸۸-۹۲

دبیر شورای هم اندیشی استادان دفتر نهاد رهبری   ۸۸-۹۲

عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه ۹۱-۹۵

کارشناسی:
مکانیک سیالات ۱ و ۲ (مهندسی مکانیک)
ترمودینامیک  ۱ (مهندسی مکانیک)
سوخت و احتراق
دینامیک گاز
محاسبات عددی

تحصیلات تکمیلی:
سوخت و احتراق پیشرفته
محاسبات عددی پیشرفته
دینامیک گاز پیشرفته
دینامیک سیالات پیشرفته

مکانیک سیالات

ترمودینامیک

سوخت و احتراق

دینامیک گازها