تحلیل یک رکوپراتور ظرفیت پایین از نوع صفحه‌ای جریان متقاطع

نویسندگانسید عبد المهدی هاشمی -سیدمیثم موسوی نژاد د-زاهر السلیعی
همایشهفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶-۱۱-۲۴
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی
چکیده مقاله

باتوجه به افزایش قیمت انرژی و مصرف بالای سوخت در کوره ها و همچنین مقررات جهانی کاهش تولید دی اکسید کربن، کاهش مصرف سوخت در کوره ها یک اولویت مهم است. یکی از روشهای بازیافت انرژی در این تجهیزات، استفاده از رکوپراتور در اگزوز خروجی گازهای داغ حاصل از احتراق می باشد. در این مقاله با شبیه سازی یک رکوپراتور خاص در نرم افزار اسپن جریانات هوایی موجود در رکوپراتور مورد مطالعه قرار گرفته است و در گام بعدی، خروجی های حاصل از شبیه سازی با داده های تجربی حاصل از نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است که نشان دهنده دقت مناسب شبیه سازی می باشد. در انتها با انجام تحلیل پارامتری عواملی نظیر دبی جرمی هوا و سوخت، نتایج بصورت نموداری نشان داده شده است. با توجه به نمودارهای استخراج شده از شبیه سازی، با افزایش دبی جرمی هوا، دمای جریان گرم خروجی از رکوپراتور کاهش و دمای جریان سرد خروجی از رکوپراتور افزایش یافته است. همچنین با افزایش دمای محصولات احتراق، دمای جریان هوای سرد خروجی افزایش پیدا می کند.