تحلیل یک رکوپراتور ظرفیت پایین از نوع صفحه‌ای جریان متقاطع

نویسندگانسید عبد المهدی هاشمی,سیدمیثم موسوی نژاد,زاهر السلیعی
همایشهفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۸-۰۲-۱۳ - ۲۰۱۸-۰۲-۱۴
محل برگزاری همایش1 - تهران
ارائه به نام دانشگاهصنعتی شریف
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی
چکیده مقالهباتوجه به افزایش قیمت انرژی و مصرف بالای سوخت در کوره ها و همچنین مقررات جهانی کاهش تولید دی اکسید کربن، کاهش مصرف سوخت در کوره ها یک اولویت مهم است. یکی از روشهای بازیافت انرژی در این تجهیزات، استفاده از رکوپراتور در اگزوز خروجی گازهای داغ حاصل از احتراق می باشد. در این مقاله با شبیه سازی یک رکوپراتور خاص در نرم افزار اسپن جریانات هوایی موجود در رکوپراتور مورد مطالعه قرار گرفته است و در گام بعدی، خروجی های حاصل از شبیه سازی با داده های تجربی حاصل از نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است که نشان دهنده دقت مناسب شبیه سازی می باشد. در انتها با انجام تحلیل پارامتری عواملی نظیر دبی جرمی هوا و سوخت، نتایج بصورت نموداری نشان داده شده است. با توجه به نمودارهای استخراج شده از شبیه سازی، با افزایش دبی جرمی هوا، دمای جریان گرم خروجی از رکوپراتور کاهش و دمای جریان سرد خروجی از رکوپراتور افزایش یافته است. همچنین با افزایش دمای محصولات احتراق، دمای جریان هوای سرد خروجی افزایش پیدا می کند.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: بازیاب حرارتی، رکوپراتور، شبیه سازی در نرم افزار اسپن، نرم افزار اسپن، بازیافت حرارت حاصل از محصولات احتراق