مجید حیاتی آشتیانی

برنامه کاری هفتگی

برنامه آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 نام و نام خانوادگی: مجید حیاتی آشتیانی

دانشکده: مهندسی                                                                  ایمیل: hayati@kashanu.ac.ir

                                                                                                 

        ساعت

ایام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

شنبه

ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت

یکشنبه

-

جلسه گروه

مشاوره و رفع اشکال

کلاس درس

مشاوره دانشجویان ارشد و دکترا

مشاوره دانشجویان ارشد و دکترا

دوشنبه

مشاوره و رفع اشکال

مشاوره و رفع اشکال

کلاس درس

کلاس درس

مشاوره دانشجویان ارشد و دکترا

مشاوره دانشجویان ارشد و دکترا

سه شنبه

مشاوره و رفع اشکال

مشاوره و رفع اشکال

مشاوره و رفع اشکال

کلاس درس

مشاوره دانشجویان ارشد و دکترا

مشاوره دانشجویان ارشد و دکترا

چهارشنبه

مشاوره و رفع اشکال

مشاوره و رفع اشکال

کلاس درس

مطالعات شخصی

مشاوره دانشجویان ارشد و دکترا

مشاوره دانشجویان ارشد و دکترا

پنج‌شنبه

-

-

-

-

-

-