هدی قاسمیه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداریتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداریمازندران
دکترای تخصصی۱۳۸۹علوم و مهندسی آبخیزداریتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

۱- مدیر گروه بیابان زدایی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۰

۲- مدیر گروه آبخیزداری از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۰

۳- مدیر گروه مرتع و آبخیزداری از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹

۴- معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین از سال ۱۳۹۴ تا کنون

 

۱- استاد نمونه آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین در سال ۱۳۹۱

۲- استاد نمونه آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین در سال ۱۳۹۳

۳-استاد نمونه آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین در سال ۱۳۹۶

۴- کسب عنوان پایان نامه برتر آقای محمد میرزاوند (دانشجوی دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیزداری) در جشنواره پایان نامه های برتر ایران (جایزه ویژه پروفسور حسابی، دور دوم) در سال ۱۳۹۸ (استاد راهنمای پایان نامه)

۵- کسب عنوان پایان نامه برتر خانم الهام داودی (دانشجوی دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیزداری) در جشنواره پایان نامه های برتر ایران (جایزه ویژه پروفسور حسابی، دور دوم) در سال ۱۳۹۸ (استاد راهنمای پایان نامه)

 

۱- مدیریت منابع آب (مقطع کارشناسی ارشد)

۲- کنترل سیلاب (مقطع کارشناسی ارشد)

۳- مهندسی رودخانه (مقطع کارشناسی ارشد)

۴- تغییر اقلیم و خشکسالی (مقطع کارشناسی ارشد)

۵- سدهای کوتاه

۶- شبیه سازی در آبخیزداری (مقطع دکتری)

۷- هیدرولوژی پیشرفته (مقطع دکتری)

۸- هیدروژئولوژی پیشرفته (مقطع دکتری)

۱- آبخیزداری و حفاظت خاک

۲- هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، ژئوهیدرولوژی

۳- مدیریت جامع منابع آب (آب های سطحی و زیرزمینی)

۴- کنترل سیلاب و مهندسی رودخانه

۵- هیدرواقلیم

۶- تغییر اقلیم

۷- شبیه سازی و پیش بینی در هیدرولوژی

 ۸- آبخیزداری شهری

۹- سامانه های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در منابع طبیعی

ساعات حضور