تحلیل و تهیه نقشه الگوی مکانی فرسایندگی باران حوضه آبخیز گلپایگان

نویسندگاندانیال صیاد,هدی قاسمیه,زهرا ناصریان اصل
همایشششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۳-۰۲-۱۶ - ۲۰۲۳-۰۲-۱۸
محل برگزاری همایش1 - تبریز
ارائه به نام دانشگاههنر اسلامی تبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

فرسایندگی باران نیرو محرکه‌ای است که در اثر سقوط قطرات باران بر روی ذرات خاک رخ می¬دهد و به‌عنوان عامل کلیدی مؤثر بر فرسایش شناخته می¬شود. بر همین اساس، پژوهش حاضر باهدف تهیه نقشه فرسایندگی باران در حوزه آبخیز گلپایگان با استفاده از مدل مورگان و دیویدسون انجام شد. برای رسیدن به هدف پژوهش حاضر ابتدا آمار ایستگاه¬های بارندگی برای دوره آماری 1380-1395 استخراج شد. سپس نقشه باران با استفاده از روش درون¬یابی محاسبه گردید و درنهایت نقشه فرسایندگی باران با استفاده از مدل مورگان و دیویدسون تهیه شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که کم¬ترین و بیش¬ترین عامل فرسایندگی باران به ترتیب در امتداد شمال¬شرق تا جنوب¬شرق و امتداد شمال¬ غرب تا جنوب¬غرب واقع شده است. همچنین نتایج حاصل از طبقه¬بندی عامل فرسایندگی باران در منطقه نشان داد که 18/12، 27/15 و 9 درصد از مساحت حوضه به ترتیب در طبقه فرسایندگی متوسط، زیاد و خیلی¬زیاد قرار دارد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر می¬تواند در راستای کنترل و مهار فرسایش جهت اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی مورد توجه مدیران و برنامه¬ریزان قرار گیرد.

کلید واژه ها: فرسایش خاک، مدل مورگان و دیویدسون، الگوی تغییرات مکانی، درون‌یابی