کاربرد شاخص بارش استاندارد شده جهت پایش دوره های خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره ای (مطالعه موردی استان لرستان)

نویسندگانزهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
همایشسومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آبهای نامتعارف در مناطق خشک
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۳-۰۲-۱۵ - ۲۰۲۳-۰۲-۱۵
محل برگزاری همایش1 - کرمانشاه
ارائه به نام دانشگاهرازی کرمانشاه
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

خشکسالی یک پدیده طبیعی است که هر ساله کشورهای زیادی را با کمبود آب مواجهه می¬کند و باعث بحران آب در سراسر جهان می¬شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و پایش دوره¬های خشکسالی با استفاده از داده¬های ماهواره¬ای در استان لرستان انجام شد. در این راستا از داده¬های بارندگی ماهواره NASA طی دوره آماری 41 ساله (2021-1981) با استفاده از شاخص بارش استادارد شده محاسبه شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شدیدترین خشکسالی با مقدار شاخص بارش استاندارد شده 68/3- در شهر بروجرد و در سال 1999 رخ داده است. همچنین نتایج حاصل از محاسبه¬ی فراوانی خشکسالی به¬ترتیب با فراوانی 7 و 3 دوره آماری رخ داده است که بیش¬ترین فراوانی مربوط به شهرهای کوهدشت و پلدختر و کم¬ترین فراوانی مربوط به شهر نورآباد است. نتایج پژوهش حاضر می¬تواند در جهت برنامه¬ریزی و مدیریت صحیح هنگام مواجهه شدن با این پدیده اقلیمی موثر واقع شود.

کلید واژه ها: شاخص خشکسالی، داده های ماهواره ای، شدت خشکسالی، فراوانی خشکسالی، بارش سالیانه