روش های تصمیم گیری چند معیاره در مسایل هیدرولوژی

نویسندگانحمید محقق پور,هدی قاسمیه
همایشسومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۳-۰۳-۰۶ - ۲۰۲۳-۰۳-۰۷
محل برگزاری همایش1 - شهرکرد
ارائه به نام دانشگاهشهرکرد
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

اخیرا روش های تصمیم گیری چندمعیاره به دلیل درنظر گرفتن مجموعه معیارها، کاربرد زیادی در زمینه های مختلف علمی داشته اند. تصمیم گیری چند معیاره مجموعه ای بزرگ از حوزه تحقیق در عملیات است که به مدیران برای اخذ تصمیم براساس معیارهای متعدد و متضاد کمک می کند. هدف از تصمیم گیری انتخاب بهترین گزینه یا وزن دهی به عوامل تصمیم گیری است. ابزارها و روش های ارائه شده در این روش ها، مدل های ریاضی هستند که معیارها، دیدگاه ها یا ویژگی ها را تجمیع می کنند و همچنین پشتیبانی کننده تصمیم می باشند. در این روش ها بجای استفاده از یک معیار سنجش بهینه، از چندین شاخص یا هدف که گاه با هم متضاد هستند استفاده می شوند. هدف از مدل های تصمیم گیری چند هدفه بهینه کردن هم زمان چندین تابع هدف، تحت مجموعه ای از فیلدها است. در حالی که مدل های تصمیم گیری چند شاخصه با مسائلی مرتبط می شوند که از قبل چندین گزینه برای انتخاب تعیین شده اند و تصمیم گیرنده باید گزینه برتر را انتخاب نماید. تصمیم گیری در مسائل مرتبط با منابع آب به دلیل لزوم در نظر داشتن توام فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پیچیده می باشد. استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره، تا حدی از این پیچیدگی می کاهد. ناکارآمد بودن نگرش تک بعدی و لزوم جامع نگری در مدیریت و تصمیم گیری باعث شد تا بهره گیری از تخصص های مختلف براساس معیارهای چند گانه کمی و کیفی و ارائه گزینه های مختلف مدیریتی اهمیت یابد.

کلید واژه ها: هیدرولوژی، مدل های تصمیم گیری، چند معیاره، چند شاخصه