حمیدرضا زنگنه

سوابق اجرایی

 برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

روز آزمون

توضیحات

روز درس

گروه

واحد

شماره درس

نام درس

ردیف

آزمون کتبی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ساعت ۱۶:۰۰

چهارشنبه ساعت ۸

۲۹

۱.۰۰

۹۶۱۱۰

آز فیزیک ۱

۱

آزمون کتبی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ساعت ۱۶:۰۰

چهارشنبه ساعت ۹:۳۰

۳۰

۱.۰۰

۹۶۱۱۰

آز فیزیک ۱

۲

آزمون کتبی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ساعت ۱۶:۰۰

چهارشنبه ساعت ۱۱

۳۱

۱.۰۰

۹۶۱۱۰

آز فیزیک ۱

۳


۱۴۰۱/۱۱/۰۵

یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۹-۱۷

۱

۳.۰۰

۱۸۰۱۳۵

مکانیک کوانتوم ۲

۴


۱۴۰۱/۱۱/۰۵

یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۹-۱۷

۱

۳.۰۰

۱۸۲۴۳۲

مکانیک کوانتوم ۲

۵


۱۴۰۱/۱۱/۰۴

دوشنبه و سه شنبه ساعت ۱۳-۱۱

۱

۳.۰۰

۱۸۸۵۷۲

اپتیک پیشرفته ۱

۶