S.Sajad Jahanbakht

PresenceTime

سال تحصیلی 1402-1403 Second Semester

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
مدارهای مخابراتی
مراجعه دانشجویی
مدارهای مخابراتی
مراجعه دانشجویی
ریاضیات مهندسی پیشرفته
-
۱۰-۱۲
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
َشورای آموزشی دانشگاه
ریاضیات مهندسی پیشرفته
-
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶
مدارهای فعال ریزموج
شورای دانشکده/پژوهشکده
مراجعه دانشجویی
مدارهای فعال ریزموج
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸
مدارهای فعال ریزموج
میدان‌ها و امواج
مدارهای فعال ریزموج
میدان‌ها و امواج
پژوهش و مطالعه
-
۱۸-۲۰ - - - - - -